10 NAJČEŠĆIH GREŠAKA PRI IZVOĐENJU PROCESA ZAVARIVANJA I JEDNOSTAVNI NAČINI ZA NJIHOVO REŠAVANJE

10 NAJČEŠĆIH GREŠAKA PRI IZVOĐENJU PROCESA ZAVARIVANJA I JEDNOSTAVNI NAČINI ZA NJIHOVO REŠAVANJE
31/05/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Sa toliko faktora koji utiču na prosec zavarivanja, neizbežna je pojava grešaka koja se javlja u većini operacija. Obratite pažnju na ovih 10 grešaka i preporuka za njihovo rešavanje.
1. Nepravilno skladištenje i rukovanje sa dodatnim materijalom
Skladištenje dodatnih materijala na mestima koja su vlažna i izložena drugim zagađivačima (npr. prljavštini, ulju, masti) mogu imati negativan uticaj na samo zavarivanje. Da bi se izbegle moguće greške, potrebno je da se dodatni materijal skladišti u suvom i čistom prostoru sa relativno konstantnom temperaturom. Kalemovi sa žicom za zavarivanje koji su na dodavaču duže vreme treba da budu zaštićeni (prekriveni) ili uklonjeni sa dodavača kako bi se skladištili u originalnom pakovanju. Zatvoreni dodavači žice mogu se zaštititi od kontaminacije. Ovakve mere predrostrožnosti sprečavaju oštećenja koja mogu dovesti do lošeg kvaliteta zavarenog spoja i na kraju dorade.
2. Dotrajala oprema
Važno je da kompanije koriste najbolju moguću opremu za izvođenje procesa zavarivanja, dotrajala oprema može izazvati probleme u pogledu kvaliteta, a da ne pominjemo zastoje i dodatne troškove koji se javljaju korišćenjem zastarele opreme i tehnologije. Kompanije treba da razmotre novije tehnologije koje su dostupne na tržištu i prepoznaju prednosti koje mogu da ponude u smislu poboljšanja kvaliteta vara i produktivnosti. U većini slučajeva, novija oprema može da obezbedi kompaniji brzi povraćaj investicija i dugoročnu isplativost. Novija tehnologija često nudi pogodnosti kao što je poboljšana energetska efikasnost, bolja stopa deponovanja materijala, manje vreme trajanja zavarivanja, brža obuka – veća produktivnost. Obavljanje detaljne analize uštede pre same kupovine nove opreme može da pomogne kompanijama u proceni njihovog povraćaja investicija.
3. Korišćenje odgovarajućih pištolja za zavarivanje
Korišćenje MIG pištolja za zavarivanje suviše niske ili suviše visoke amperaže mogu dovesti do nepotrebnih troškova koji se ogledaju u nabavci i zameni neodgovarajuće opreme. Na primer, koristeći manji i lakši pištolj za zavarivanje jačine 300 A umesto modela od 400 A može da obezbedi operaterima za zavarivanje veću pokretljivost i smanjenje zastoja koji se javljaju prilikom umora. Nasuprot tome, prilikom aplikacija koje zahtevaju veće amperaže ili duže periode zavarivanja potrebno je koristiti pištolje za zavarivanje sa većom amperažom, dok kupovina pištolja za zavarivanje manje amperaže može da dovede do pregrevanja, prevremenog kvara i većim troškovima.
4. Neodgovarajuća temperatura predgrevanja i međuprolazna temperatura
Nije neuobičajeno da određene kompanije izvode proces predgrevanja vremenski veoma kratko ili da potpuno preskoče taj deo. Ipak, predgrevanje je jedan od bitnih faktora koji utiče na smanjivanje pojave prslina u materijalu. Vrsta i debljina materijala koji se zavaruju određuju međuprolaznu temperaturu i temperaturu predgrevanja. Kako bi se dobili najbolji rezultati, operateri za zavarivanje treba da počnu zavarivanje dok jer materijal na ili iznad temperature predgrevanja jer sve drugo može dovesti do pojave prslina i loma.
5. Preventivno održavanje
Preventivno održavanje često je od ključnog značaja u cilju sprečavanja neplaniranih zastoja i održavanjem niskih troškova popravki. Dobro izvedeno preventivno održavanje može doprineti u poboljšanju produktivnosti, produžiti trajanja kao i stvoriti filozofiju na radnom mestu koja podstiče zajedničku odgovornost i interes u očuvanju integriteta opreme za zavarivanje. Kompanije treba da razviju redovan uvid u izvore napajanja, dodavače žice, MIG i TIG gorionike i to tokom planiranog zastoja u proizvodnji. Smene između zavarivanja često su dovoljne za obavljanje rutinskih pregleda. Potrebno je napomenuti da je veoma bitno proveravati dodatni i potrošni materijal jer i oni direktno utiču na sam proces zavarivanja.
6. Nedoslednosti zaštitnog gasa
Korišćenje odgovarajućeg tipa gasa ili smeše gasova može da pomogne kompanijama u sprečavanju pojave grešaka u zavarenim spojevima, minimiziranju rasprskavanja, smanjivanju troškova dorade, čišćenju zavarenog spoja…Zaštitni gas određuje karakteristike električnog luka kao i dubinu penetracije. CO2 obezbeđuje dobru penetraciju, ali je sklon rasprskavanju i ima manje stabilan luk od mešavina koje uključuju argon. Smeše koje sadrže visoki procenat argona su najbolji izbor zaštitnog gasa jer sa njihovim korišćenjem povećana stopa taloženja i smanjeno rasprskavanje. Odgovarajuća mešavina argon/helijum može da poboljša brzinu, kvalitet i karakteritike luka. Kompanije koje izvode proces zavarivanja treba da vode računa da odgovarajući gas ispunjava zahtevanu čistoću za njegovu primenu. Takođe treba voditi računa o pravilnom protoku zaštinog gasa jer premali protok neće imati pravilnu zaštitu dok preveliki protok može izazvati turbulencije i ubacivanje vazduha u metalno kupatilo.
7. Dodatni materijal kupljen samo na osnovu cene
Zbog početne uštede, mnoge kompanije kupuju jeftinije dodatne materijale. Međutim, to često dovodi do velikih dugoročnih troškova i niskim nivoima produktivnosti. Nije neuobičajeno da se dese zastoji koji su prouzrokovani lošim dodavanjem žice, prekomernog rasprskavanja i potencijalnih nedostataka metala šava onda kada se koriste dodatni materijali nižeg kvaliteta. Prema tome, veoma je važno da se pogledaju ukupni troškovi korišćenja dodatnih materijala (umesto troškova po jedinici). Kvalitetniji i skuplji dodatni materijali smanjuju troškove rada, pružaju bolji kvalitet zavarenog spoja i/ili veću produktivnost pa samim tim njihova veća cena ima smisla kada se pogleda dugoročan period.
8. Nepravilna priprema za zavarivanje
Preskakanje koraka u pripremi materijala pre samog početka zavarivanja može dovesti do nedostataka u zavarenom spoju, njegovoj doradi ili odbacivanju delova. Operateri za zavarivanje uvek treba da vode računa da se osnovni materijal očisti pre zavarivanja radi sprečavanja ulaska prašine, ulja, masti, prljavštine u zavarivačku lokvu. Potrebno je voditi računa i o sagorevanju materijala ili krivljenju posebno kod aluminijuma i nerđajućeg čelika. Stezanje i pozicioniranje radnih komada ima veoma bitnu ulogu u zaštiti materijala protiv izvijanja i krivljenja.
9. Potrošni materijal
Nije neuobičajeno da kompanije ne mogu prevideti značaj potrošnog materijala. To na žalost može dovesti do mnoštva problema, uključujući i neplanirane zastoje za doradu šava zbog nedostataka uzrokovanog lošom mlaznicom ili oblogom. Kao što važi i za dodatni materijal, kompanije treba da izbegavaju kupovinu potrošnog materijala koji je jeftin i nižeg kvaliteta.
10. Mogućnosti obuke
Investiranje vremena i novca u obuku mogu dati značajnije i dugoročnije koristi za kompanije. Ne samo da operateri za zavarivanje imaju koristi za opremu i sam proces već u mnogim slučajevima ta korist se ogleda i u optimizaciji rada što dovodi do veće efikasnosti. Takođe, odgovarajuća obuka može dati kompanijama prednost nad onima koji imaju manje kvalifikovanu radnu snagu kao i veći timski rad među zaposlenima.
Greške su u ljudskoj prirodi, ali sa nekim pažljivim razmatranjem lako je izbeći one najčešće koje se javljaju pri izvođenju procesa zavarivanja.

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *