POBOLJŠANJE PRODUKTIVNOSTI PRI EPP POSTUPKU ZAVARIVANJA

POBOLJŠANJE PRODUKTIVNOSTI PRI EPP POSTUPKU ZAVARIVANJA
17/01/2017 No Comments Uncategorized Jelena
Povećanjem brzine zavarivanja, smanjenjem broja prolaza i minimiziranjem aktivnosti gašenja luka moguće je poboljšati i povećati produktivnost prilikom EPP postupka. Izgled zavarenog spoja, polaritet, konfiguracija polikabla kao i izbor odgovarajućeg praha/žice igra ključnu ulogu u napretku kompanija.
Na osnovu sposobnosti zavarivanja velikim strujama kao i visokim stopama taloženja, EPP postupak može ponuditi kompanijama veću produktivnost i potencijalnu konkurentsku prednost. Čak i najjednostavnija konfiguracija može da priušti znatna poboljšanja produktivnosti u odnosu na polu-automatske procese zavarivanja. Druga prednost EPP postupka je sama njena fleksibilnost-kompanije mogu da uravnoteže svoje potrebe proizvodnje sa željenim mehaničkim karakteristikama i kvalitetom vara promenom procedura, opreme, žice, praha. Česte metode za povećanje procesa produktivnosti su: povećanje brzine zavarivanja, smanjenje broja prolaza ili kombinacija oba načina dovodi do završetka više zavarenih spojeva za manje vremena. Povećanje stope deponovanja materijala takođe direktno utiče na povećanje produktivnosti.
Izgled zavarenog spoja
Izgled zavarenog spoja direktno utiče na broj prolaza koji je potreban u odgovarajućoj aplikaciji, a samim tim i na trajanje procesa zavarivanja. Kada je u pitanju polu-automatsko zavarivanje često je potrebno koristiti šire žlebove kako bi se obezbedila odgovarajuća fuzija, ovo često nije potrebno kod EPP postupka zavarivanja. U aplikacijama gde je moguće pristupiti sa obe strane zavarenog spoja (naročito se odnosi na debele materijale) daje manji ukupni presek nego što je to kod jednostranog spoja. Duboka penetracija često omogućava da se eliminišu oštećenja u vidu udubljenja za vreme stapanja. Dvostrano zavarivanje može da balansira skupljanje napona koji se javljaju tokom procesa zavarivanja, čime se smanjuje ukupna distorzija. na kraju, upotreba praha se može iskoristiti pri dobijanju sučeonih spojeva kod tankih materijala. Korišćenje bakarnih podloški i odgovarajućeg praha može da obezbedi pravilnu penetraciju, konzistentan izgled profila iako se koriste velike amperaže i brzine zavarivanja.
 Polaritet
Kao i kod drugih procesa, DCEP polaritet tokom EPP postupka obezbeđuje optimalno prodiranje, dok jednosmerna struja negativnog polariteta povećava deponovanje materijala na račun penetracije. Umesto konvencionalnog AC ciklusa ovi izvori energije mogu da se podese tako da različita količina AC ciklusa može biti potrošena u DCEP ili DCENČ, na primer: 80% DCEP i 20% DCEN i dalje održava stabilnost električnog luka zbog brzog menjanja polariteta na AC kvadratne talase. Ova mogućnost je naročito pogodna za zavarivanje kako tankih tako i debelih materijala jer nudi fleksibilnost za balansiranje kako penetracije i stope deponovanja materijala.
Konfiguracija gorionika
Twin wire konfiguracija koristi jedan izvor i jedan gorionik za istovremeno dodavanje dve žice u zajednički istopljeni materijal. Ova konfiguracija zahteva relativno niske kapitalne investicije. Veća gustina struje kod žica čiji je prečnik do 2.4 mm često povećava stopu deponovanja nad jednom žicom pri odgovarajućoj jačini struje, pomaže u održavanju ulazne toplote i dobijene zavarene spojeve čini konzistentnim. Suprotno tome, tandem wire konfiguracija traži veća kapitalna ulaganja jer se zahtevaju dva izvora, od kojih jedan mora imati AC sposobnosti-poboljšavaju se stope taloženja i omogućava brže dodavanje žice, struja i napon nude veću ukupnu fleksibilnost. Za obe opcije od velike važnosti je da luk i kretanje mogu podneti povećanje brzine dodavanja žice u cilju dobijanja veće produktivnosti.
Izbor praha
Prilikom definisanja EPP postupka i odabira komponenti, izbor praha je jedan od glavnih faktora jer ostvaruje mnogo više od same zaštite šava. Prah utiče na struju-maksimalna struja gde se može dobiti kvalitetan profil zavarivanja kao i najviša moguća stopa deponovanja materijala, takođe utiče na oslobađanje šljake i pogodniji je za odgovarajuće zahteve (pri zavarivanju uskih žlebova). Postoji aktivan i neutralan prah. Za razliku od neutralnog praha, aktivni prah značajno doprinosi manganskom silicijumskom sastavu zavarenog spoja, pomaže u čišćenju šava i doprinosi otpornosti na istezanje pri zavarivanju na višim ulaznim temperaturama. Aktivni prah daje dobro oslobađanje troske kada su u pitanju veće brzine zavarivanja i kada je osnovni materijal zapušten, prljav, mastan, smanjuje rizik od lošeg kvaliteta zavarenih spojeva. Međutim, potrebno je naglasiti da se aktivni prah obično koristi za jedan ili dva prolaza, jer ukoliko se zavaruje u vise prolaza može doprineti osetljivosti zavarenih spojeva na prisustvo krtosti i pukotina. Kada je u pitanju zavarivanje u vise prolaza, koristi se neutralni prah za dobijanje zavarenog spoja dobrog kvaliteta. Kao pravilo za neutralne prahove navodi se da je potrebno izabrati prah sa najnižim indeksom baznosti koji obezbeđuje prihvatljiva mehanička svojstva. Prah koji ima nizak koeficijent baznosti ima tendenciju da poboljša ukupne radne karakteristike, posebno kada je u pitanju visoka produktivnost (velika toplota i velika brzina zavarivanja). Prah sa velikim koeficijentom baznosti ima tendenciju za boljim svojstvima u vidu čvrstoće u gotovo svim uslovima, ali ne uvek pri visokim ulaznim temperaturama. Konsultujte proizvođače praha za odgovarajuću pomoć pri izboru za datu primenu.
Izbor žice:
Tržište žice je veoma raznovrsno. Kao i kod izbora fluksa, izbor najproduktivnije žice je veoma važan jer je hemijski uticaj žice i unos toplote na mehaničke karakteristike zavarenih spojeva u cilju dobijanja najboljeg kvaliteta veliki. U poređenju sa drugim postupcima EPP može održavati mehanička svojstva u opsezima na višim ulazima toplote ali postoje neke granice. Uvek je potrebno znati prave parametre zavarivanja za žicu i prah. Punjene žice metalnim prahom su opcija za poboljšanje produktivnosti. Dizajn ovih žica može da obezbedi veće stope deponovanja i veće brzine zavarivanja, zajedno sa širom i plićom penetracijom u odnosu na običnu žicu. Sposobnost ove žice se ogleda u postizanju velike brzine zavarivanja i smanjivanje unosa toplote čime se minimiziraju deformacije. Niži unos toplote u nekim slučajevima može da dovede do poboljšanja mehaničkih osobina. Isto tako, ove žice dovode do smanjenje rizika od progorevanja materijala i naknadnim termičkim obradama. Metalom punjena žica ne može biti pogodna za uske žlebove, niti daju maksimalne pogodnosti prilikom zavarivanja koristeći AC struju.
Efikasnijim EPP postupkom zavarivanja postiže se veća ušteda, Rad je najveći trošak svake operacije zavarivanja, čak i mala redukcija u radu tokom proizvodnje kvalitetnog zavarivanja može pozitivno da utiče na krajnje rezultate kao i na samu produktivnost.

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/

.

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *