SAVETI ZA POČETNIKE

SAVETI ZA POČETNIKE
04/05/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Učiti kako pravilno zavarivati ne predstavlja ni najmanje lak zadatak. Potrebno je veliko strpljenje, praksa i solidno osnovno znanje. Kompanije koje su se našle suočene sa obukom zavarivača-početnika važno je da im u početnom procesu obuke usade dobre navike. Na taj način može da se osigura da su ovi pojedinci pripremljeni za pravilno izvođenje zavarenih spojeva kao i da daju pozitivan doprinos ukupnom procesu zavarivanja. Sledi 10 važnih stvari koje mogu biti od pomoći zavarivačima-početnicima.
1. Napravite bezbedno okruženje. Važno je da se zavarivači zaštite od energije i toplote proizvedene tokom procesa zavarivanja. Električni luk je opasan za oči i kožu, pa je potrebno da zavarivači nose odgovarajuću ličnu opremu. Ove stavke uključuju:vatrootporne rukavice, zaštitne naočare, maske za zavarivanje, jakne sa dugim rukavima za zavarivanje. Takođe je veoma važno da se koriste sistemi za skupljanje i prečišćavanje štetnih produkata kako bi se održala isparenja i štetnih gasova ispod dozvoljene granice izloženosti. Potrebno je obučavati nove zavarivače kako bi držali glave izvan isparenja
2.Instalirajte pravilno potrošni materijal. Dobra provodljivost je važan faktor u postizanju dobrog kvaliteta zavarenog spoja. Potrošni materijal treba instalirati u skladu sa preporukama proizvođača, vodeći računa o tome da je svaka komponenta pravilno postavljena. Veza između vrata pištolja za zavarivanje i difuzora treba da bude sigurna kako bi se sprečilo curenje zaštitnog gasa. Sigurne veze utiču na stvaranje stabilnog električnog luka, takođe sprečavaju pojavu grešaka u zavarenim spojevima, podržavaju konzistentnu produktivnost i smanjuju rizik prevremenog trošenja usled prekomernog pregrevanja.
3. Čišćenje je ključno. Čišćenje osnovnog materijala pre zavarivanja, a po potrebi i između prolaza je apsolutno neophodno. Prljavština, ulja, masti, i drugi ostaci mogu da uđu u lokvu vara i uzrokuju kontaminaciju koja dovodi do lošeg kvaliteta zavarenog spoja i skupe dorade. Preterana oksidacija i vlaga su krivci koji mogu da ugroze kvalitet zavarenog spoja. Zavarivači-početnici treba da budu upućeni o postupku pravilnog čišćenja, dok je u nekim slučajevima brisanje osnovnog materijala čistom i suvom krpom može biti dovoljno.
4. Pridržavanje procedure zavarivanja. Praćenje procedure zavarivanja je „recept“ za stvaranje konzistentnog zavarenog spoja. Novi i iskusni zavarivači podjednako treba da shvate značaj ovih postupaka i treba ih pratiti u svakom trenutku. Procedure za datu primenu su pažljivo određeni od strane kvalifikovanih stručnjaka kako bi se osiguralo da preporučeni parametri donose željene rezultate. Parametri zavarivanja uključuju detalje kao što su: mešavina zaštitnog gasa, protok gasa, opseg napona i jačine struje, vrsta i prečnik dodatnog materijala, brzina dodavanja žice…
5. Značaj dodatnog materijala. Dodatni materijali su ključne komponente sistema za zavarivanje. Zavarivači koji tek započinju obuku mogu imati koristi ukoliko poznaju dodatni materijal i tehniku zavarivanja (da li dodatni materijal zahteva “push” ili “pull” tehniku.)
6. Udobnost. Komfornost i udobnost tokom procesa zavarivanja može smanji mogućnost povreda zavarivača koje se u vezi sa ponavljanjem pokreta i smanjenjem zamora. Onda kada je to moguće, zavarivači treba da koriste pištolje sa udobnim drškama i optimalnim kablovima jer ovi faktori doprinose težini i pokretljivosti opreme.
7. Poznavanje svojstva materijala. Svaki materijal ima različite mehaničke i hemijske osobine. Potrebno je pomoći zavarivačima-početnicima razumeti razliku između materijala, naročito se misli pri zagrevanju i hlađenju. Zavarivači koji su svesni tih svojstava, mogu preduzeti mere u vidu stezanja kako bi se sprečila potencijalna krivljenja. Isto tako, mnogi zavareni spojevi zahtevaju toplotne tretmane pre i nakon završetka procesa zavarivanja, kontrolu brzine hlađenja u cilju sprečavanja pojave prslina. Kada su zavarivači upoznati sa svojstvima materijala oni su bolje pripremljeni za neophodna prilagođavanja tokom procesa zavarivanja.
8. Vizuelna kontrola zavarenih spojeva. Pravilan vizuelni pregled zavarenog spoja je prvi korak u kontroli kvaliteta, a takođe najbrži i najjeftiniji način inspekcije. Zavarivači početnici treba da nauče kako da identifikuju nedostatke u vidu poroznosti jer je prisustvo ove greške prisutna na površini i lako uočljiva. Identifikovanje greške na samom početku, sprečava gubitak vremena i troškova vezane za druge metode ispitivanja bez razaranja. Drugi nedostaci koji zavarivači treba da identifikuju uključuju nedostatak penetracije, prekomerno zagrevanje, prisustvi zareza u osnovnom materijalu. Važno je takođe da zavarivači provere prisustvo prslina, koji su među najčešćim greškama u zavarenim spojevima.
9. Rešavanje problema. Biti u stanju da identifikujete ili rešite problem pri zavarivanju je ključna veština koju treba da poseduju zavarivači. Dobra sposobnost za rešavanje problema, ne samo da smanjuje zastoje, već i doprinosi dobrom kvalitetu zavarenog spoja i povećanju produktivnosti. Zavarivači koji su početnici mogu imati koristi od učenja kako pravilno da podese protok gasa i/ili da identifikuju ako je došlo do curenja gasa, jer su to glavni uzroci za pojavu poroznosti. Oni takođe treba da znaju kako da usklade podešavanje jačine struje i napona ako naiđu propusti u vidu nedostatka penetracije, prekomerne penetracije i podsecanja. Problemi koji se javljaju u vezi sa potrošnim materijalima takođe su veoma važni jer oni dovode do nestabilnosti električnog luka i različitih šavnih nedostataka.
10.Održavanje. Svaki deo sistema za zavarivanje (izvor, pištolj za zavarivanje, potrošni materijal…) zahteva održavanje kako bi mogao efikasno i efektivno da radi. Novi zavarivači treba da se upoznaju sa odgovarajućim procesima održavanja, po mogućstvu preventivnih, jer igraju aktivnu ulogu u tekućem održavanju celokupnog sistema za zavarivanje. Zavarivači treba redovno da proveravaju izvor napajanja, boce za gas, creva za gas…kako bi se osigurao njihov pravilan rad.
Najbolji pristup obuke je aktivirati pravilne navike koje će zadržati zavarivanje bezbedno i udobno. Zavarivaču početniku je potrebno vreme za savladavanje procesa zavarivanja, međutim, dugoročne beneficije su vredne toga.
Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *